Άντρες : 210-8234740 και 210-3611803 - Γυναίκες και μητέρες : 210-3215813 info@18ano.gr

Ξενώνας Κοινωνικής Επανένταξης Γυναικών

Γ

ια τις γυναίκες που παρακολουθούν το πρόγραμμα της μονάδος και αντιμετωπίζουν πρόβλημα διαμονής λειτουργεί κοινωνικός ξενώνας.

Στο ξενώνα της κοινωνικής επανένταξης φιλοξενούνται και μητέρες με τα παιδιά τους, οι οποίες δεν έχουν μόνιμο τόπο διαμονής.