Άντρες : 210-8234740 και 210-3611803 - Γυναίκες και μητέρες : 210-3215813 info@18ano.gr

Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης

Λ

ειτουργεί μετά την πιστοποίηση του από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης με την υπ’ αρ. 6988/26-7-2002 απόφαση του. Η οριστική πιστοποίηση του βασίστηκε στην υπ’ αρ. 5852 υπουργική απόφαση 21-11-2001 (αρ. ΦΕΚ 1550) του Υπ. Εργασίας.

Επαγγελματική κατάρτιση

ΕΚΚΕΕ – 18 ΑΝΩ

Αποτελεί τμήμα της Κοινωνικής Επανένταξης της Μονάδας Απεξάρτησης του 18 ΑΝΩ και διέπετε από της ίδιες αρχές και φιλοσοφία. Συστεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο επί της οδού Μαυρομιχάλη 122, στην Αθήνα, με το τμήμα ενισχυτικής διδασκαλίας – τμήμα Σχολείου του 18 ΑΝΩ.

Παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες προκατάρτισης, επαγγελματικής κατάρτισης, προώθησης στην απασχόληση και συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Σκοπός της ύπαρξης του Κ.Ε.Κ. είναι να δώσει τα απαραίτητα επαγγελματικά εφόδια μέσα από την εκμάθηση βασικών επαγγελματικών δεξιοτήτων ώστε να μπορούν οι θεραπευόμενοι του 18 ΑΝΩ να διεκδικούν ισότιμα μια θέση εργασίας και συνεπώς να εντάσσονται αξιοπρεπώς στο κοινωνικό σύνολο.

Παράλληλα με τα βασικά προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται και προγράμματα προκατάρτισης – κατάρτισης που σαν στόχο έχουν να αποκτήσουν οι θεραπευόμενοι εξειδικευμένες γνώσεις και να αναπτύξουν βασικές κοινωνικές δεξιότητες. Παράλληλα με την απόκτηση δεξιοτήτων πραγματοποιούνται ενέργειες Σ.Υ.Υ. που στόχο έχουν να επιλυθούν πάσης φύσεως κοινωνικά προβλήματα που προκλήθηκαν στα πλαίσια της εξάρτησης.

Στα προγράμματα αυτά εντάσσονται θεραπευόμενοι της γ΄ φάσης του θεραπευτικού προγράμματος 18 ΑΝΩ, φάση Κοινωνικής Επανένταξης και αφορά άντρες, γυναίκες και έφηβους. Σε ειδικές περιπτώσεις εξετάζεται και η συμμετοχή θεραπευόμενων από άλλα θεραπευτικά προγράμματα, εφόσον βρίσκονται στη φάση Κοινωνικής Επανένταξης.

Επιπλέον το Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης (Ε.Κ.Κ.Ε.Ε.) του 18 ΑΝΩ:

  • Συμμετείχε ως εταίρος στο Equal Αναπτυξιακή Σύμπραξη – Προοπτική – Δίκτυο Απασχολησιμότητας Απεξαρτημένων Ατόμων 2002-2005.
  • Διοργάνωσε ημερίδες , συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
  • Τα μέλη του συμμετείχαν ως συντονιστές και εισηγητές σε ημερίδες , συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
  • Εκπόνησε έρευνες και μελέτες σχετικά με θέματα απεξάρτησης, επαγγελματικής αποκατάστασης απεξαρτημένων, πρόληψης, οδηγών συμβούλων στήριξης και επαγγελματικής αποκατάστασης κλπ.
  • Συμμετείχε σε Διακρατικά και Ελληνικά Δίκτυα για ζητήματα επαγγελματικής εξέλιξης των απεξαρτημένων.
  • Υπέβαλε τρεις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για άτομα υπό απεξάρτηση και απεξαρτημένους σε θέματα εκπαίδευσης πληροφορικής, επικοινωνίας και ραδιοφωνίας. Αναμένονται αποτελέσματα από το Υπουργείο Εργασίας.
  • Τέλος υλοποιεί και συμμετέχει σε συναφείς με το έργο του δραστηριότητες.