Άντρες : 210-8234740 και 210-3611803 - Γυναίκες και μητέρες : 210-3215813 info@18ano.gr

Τελευταία νέα

Ενημερωθείτε σχετικά με τα νέα της μονάδας

Πρόσκληση για διδασκαλία στο 18 ΑΝΩ

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 27677/Γ7/09-03-2011 Υ.Α. (Β΄ 507) «Οργάνωση και λειτουργία Τμημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ» όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 102706/Γ7/09-09-2011 Υ.Α. (Β΄ 2271), καλεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Αττικής, που ενδιαφέρονται να διδάξουν στα παρακάτω τμήματα:

  1. Γ΄ τάξης Γυμνασίου

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση, Γλωσσική Διδασκαλία, Νεοελληνική Λογοτεχνία, Ιστορία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Πληροφορική, Αγγλικά

  1. Γ΄ τάξης ΓΕΛ

Γενικής Παιδείας:

Νεοελληνική Γλώσσα, Νεοελληνική Λογοτεχνία, Ιστορία, Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής, Βιολογία, Αγγλικά

Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών:

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Ιστορία Λατινικά, Λογοτεχνία, Κοινωνιολογία

Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών:

Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ)

Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής:

Μαθηματικά, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), Ιστορία, Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ), Κοινωνιολογία

να υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος με όλα τα σχετικά παραστατικά μέχρι τις 17-11-2015 στο κεντρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία θα απευθύνεται στη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπ/σης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα επιλεγούν ύστερα από συνέντευξη, θα ανατεθεί εργασία για συμπλήρωση του ωραρίου τους ή υπερωριακή εργασία, υποχρεωτικά πέραν του ωραρίου τους

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή των εκπαιδευτικών αποτελεί η εκπαιδευτική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών, η οποία υπολογίζεται από την ημερομηνία του ΦΕΚ διορισμού.

Θα συνεκτιμηθούν:
1)    η επιμόρφωση σε θέματα αγωγής υγείας
2)    η υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας σε σχολικές μονάδες και
3)    η εκπαιδευτική εμπειρία σε μονάδες απεξάρτησης.

Για την πρόσκληση: http://www.minedu.gov.gr/home/themata-prosopikou/135-protobathmia-kai-deyterobathmia/14354-06-11-15-18